Tự động hóa công nghiệp

Page 5
Nemicon OVF-036-2MHT-600-200-00E
Encoder
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell SCX15DN
Pressure Sensor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Honeywell SZL-WL-A
Limit Switch
Đặt hàng tối thiểu: 3 pcs
Bernstein TI2-SU1Z HW 6088171016
Limit switch
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Yaskawa SGM7G-09A7C6C
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Fanuc A860-2051-T321
Pulse coder
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Allen Bradley 1746-NI8
Analog input
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Allen Bradley 1734-IB8
Input Module
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Mitsubishi HF-SP102B
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
ABB SI10-T
Indicator
Đặt hàng tối thiểu: 2 pcs
Transcell BAB-100M
Loadcell
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Koganei 200E1-AC100V
Solenoid Valve
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Cognex DMR-374X-MAX
Barcode Reader
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Yaskawa SGPMS-2R5A10A
Servo Drive
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Yaskawa SGMMS-04A3C6E
Servo motor
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Celtron STC-150KG
Loadcell
Đặt hàng tối thiểu: 1 pcs
Trở lại phía trên đầu
Zalo