Series

Series là một nhóm sản phẩm có một số đặc điểm, tính chất giống nhau, được nhóm lại nhằm mục đích tạo ra sự nhận dạng chung giữa các sản phẩm thông qua mã nhận dạng series.

Việc nhận dạng mã series sẽ giúp tìm kiếm catalog, từ đó việc kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm trở nên dễ dàng hơn.

Mã series khác với mã model, MPN, PN hoặc SN. Một số sản phẩm có in mã series trên nameplate, một số khác thì không.

Zalo